Algemene voorwaarden Golf Insurance

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

SECTIE 1 - PERSOONLIJKE ONGEVALLEN

 

DEFINITIES

Ongeval: Een toevallige en plotselinge gebeurtenis waardoor de lichamelijke toestand van de verzekerde geschaad wordt en waarvan de oorzaak geen verband houdt met zijn organisme en buiten zijn wil ligt.

Totale blijvende invaliditeit: Vermindering van de fysische capaciteiten van de verzekerde die totale arbeidsongeschiktheid teweeg brengt bij hem zodat hij geen enkel beroep of bezigheid verder kan uitoefenen of uitvoeren in het geval de verzekerde geen beroep heeft, enig deel van zijn verplichtingen. De invaliditeit zal blijven beschouwd worden in het geval dat, na het verlopen van 12 kalendermaanden geen verbetering laat hopen.

Verlies van ledma(a)t(en): Permanent verlies door fysische scheiding of onomkeerbare onbruikbaarheid van een hand, aan of boven de pols, van de voet aan of boven de enkel, van een arm of een been.

 

WAARBORGEN

De verzekeraar waarborgt de betaling van de overeengekomen vergoeding wanneer de verzekerde getroffen wordt door een lichamelijk ongeval tijdens het beoefenen van golf als liefhebber.

a) overlijden: wanneer de verzekerde binnen een termijn van max. 12 maanden overlijdt aan de gevolgen van een door deze verzekering gedekt ongeval, betaalt de verzekeraar het overeengekomen overlijdenskapitaal  aan de wettige erfgenamen van de verzekerde, verminderd met een bedrag dat eventueel reeds werd uitgekeerd als voor blijvende invaliditeit.

b) totale blijvende invaliditeit: wanneer de verzekerde zich ten gevolge van een door deze verzekering gedekt ongeval in een toestand van totale blijvende invaliditeit bevindt, betaalt de verzekeraar hem het overeengekomen kapitaal, zodra er een consolidatie is en ten laatste 12 maanden na het ongeval.

 

NIET GEDEKTE RISICO’S

Worden steeds uitgesloten:

 • ongevallen die te wijten zijn aan dronkenschap van de verzekerde of aan het gebruik van verdovende middelen, behalve indien de verzekerde bewijst dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen de feiten en het ongeval, of ongevallen die zich voordoen tengevolge van weddenschappen, uitdagingen.
 • de ongevallen die zich voordoen naar aanleiding van een oorlog, een vijandelijke inval of van burgerlijke of politieke onlusten.
 • de gevolgen of hervallingen van ongevallen of ziekten voorafbestaand aan de onderschrijving van het contract.

 

 

SECTIE 2 - TERUGBETALING CLUBGELD

 

                                                                                   WAARBORG

Wanneer de verzekerde getroffen wordt door een lichamelijk ongeval, onmogelijk is om golf te spelen, betaalt de Verzekeraar hem de aan de club betaalde bijdrage terug, die overeenkomt met de periode van ongeschiktheid, tot maximum 2.500 € en na een vrijstelling van 60 opeenvolgende dagen (engelse vrijstelling).

 

                                     

SECTIE 3 - SCHADE AAN DE GOLFUITRUSTING

 

                                                                                   WAARBORG

De verzekeraar betaalt de kosten terug voor de herstelling of de heraankoop ingeval van diefstal met inbraak, verlies van bagage tijdens de reis of accidentele schade aan de uitrusting die de verzekerde bezit. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor te beoordelen of beschadigd materiaal kan hersteld of vervangen worden door gelijkaardig of evenwaardig materiaal. Wanneer de meningen hierover verschillen, zal de vergoeding die wordt betaald voor de afkoop nooit hoger liggen dan deze die ingeval van een herstelling zou uitgekeerd worden. In elk geval blijft een vrijstelling van 75 € ten laste van de begunstigde en 5% per jaar met een maximum van 50%, zal afgetrokken worden voor de ouderdom.

Bij diefstal of verlies van uitrusting, is steeds aangifte van verlies bij de politie vereist.

                                                                                             

 

UITSLUITINGEN

Zijn uitgesloten van de waarborg, het verlies of de schade :

-              als gevolg van slijtage, krassen, scheuren, schimmel, ongedierte

-              als gevolg van de aanwending van onderhoud- of opknapproducten of van vroegere herstellingen

-              naar aanleiding van een fout in het ontwerp of de fabricage, evenals een gebrek aan het materiaal zelf,

-              aan voertuigen met mechanische of elektrische aandrijving, andere dan trolleys

-              aan de uitrusting terwijl deze zich bevond in een voertuig dat tijdens de nacht op de openbare weg geparkeerd stond

-              aan de uitrusting terwijl deze zich in een voertuig bevond dat voor handelsdoeleinden wordt gebruikt.

 

                                                              

SECTIE 4 - HUUR VAN VERVANGINGSMATERIAAL

 

                                                                                   WAARBORG

Als de verzekerde zich in het buitenland bevindt en zijn golfuitrusting werd gestolen of is zoekgeraakt tijdens de reisweg, zal de Verzekeraar een som van 75 € terugbetalen voor de kosten van de huur van een golfuitrusting ter vervanging. De verzekerde dient de echtheid te bewijzen van de omstandigheden waarin zijn uitrusting werd gestolen of verloren raakte.  Enkel diefstal met inbraak is gedekt.

 

                                                              

SECTIE 5 - HOLE IN ONE

 

                                                                                   WAARBORG

Bij een Hole in One tijdens een wedstrijd die door een club wordt georganiseerd, zal de Verzekeraar de begunstigde een forfaitaire vergoeding van 200 € overmaken. Daartoe wordt enkel een officiële verklaring van de organiserende club gevraagd.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

WERKING - DUUR - VERNIETIGING

 

1. Inwerkingtreding

 

De verzekeringsnemer moet zijn verplichtingen nakomen vanaf de ondertekening van het contract en de Verzekeraar vanaf de datum van inwerkingtreding; dit indien de premie betaald is, anders vanaf de op de betaling volgende dag.

 

2. Duur

 

Het contract wordt afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar. Op elke jaarlijkse premievervaldag wordt het contract stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar, behoudens opzegging door één van de partijen per aangetekende brief of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs ten minste 3 maanden voor vervaldag.

 

3. Wanneer en hoe kan het contract opgezegd worden ?

 

In de hieronder opgenomen gevallen kan er een einde aan uw contract worden gesteld, en meer bepaald :

 • door de verzekeringsnemer, per aangetekende brief of aan de hand van een aangifte tegen ontvangstbewijs bij de verzekeraar,
 • door de verzekeraar, per aangetekende brief gestuurd naar de laatste gekende woonplaats.

 

Als de opzegging per aangetekende brief wordt betekend, begint de opzeggingstermijn te lopen vanaf de datum van verzending van de brief (waarbij de datum van de poststempel als bewijs geldt).

 

Als de opzegging tussen twee vervaldagen plaatsvindt, wordt het gedeelte van de premie dat overeenstemt met de periode tussen de datum van uitwerking van de opzegging en de daarop volgende vervaldag terugbetaald onder voorbehoud van de bepalingen van punt 6 van dit artikel, doch behoudens bij opzegging wegens wanbetaling van de premie*.

 

 

 

 

 

 

 1. door de verzekeringsnemer of door de verzekeraar :
 • elk jaar tegen de datum van de hoofdvervaldag, met een opzeggingstermijn van ten minste 3 maanden,
 • in geval van verandering van woonplaats, gezinstoestand of huwelijksvermogenstelsel, bij verandering van beroep, bij rustpensioen of nog bij definitieve stopzetting van activiteit : in die gevallen moet de opzegging betekend worden per aangetekende brief met verzoek tot ontvangstmelding.
 • na een schadegeval. : de opzegging geschiedt ten laatste één maand na betaling of weigering tot betaling van de schadevergoeding.

 

De verzekeringsnemer mag zijn contract opzeggen binnen 3 maanden volgend op één van de hieronder vermelde gebeurtenissen met opgave van de datum en aard ervan en mits voorlegging van de vereiste bewijsstukken.

Zodra de verzekeraar kennis krijgt van één van deze gebeurtenissen, mag hij binnen 3 maanden ook een einde stellen aan het contract.

In alle gevallen heeft de opzegging 1 maand na betekening ervan uitwerking.

 

3.2   door de verzekeringsnemer

 • bij verlichting van het risico als we weigeren uw premie te verminderen,
 • bij verhoging van uw premie

 

3.3   door de verzekeraar

 • bij wanbetaling van uw premie,
 • bij verzwaring van het risico,
 • bij opzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico in de loop van het contract.

 

SCHADEGEVALLEN

De verzekeringsnemer, de begunstigde of de verzekerde moet het schadegeval onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen na het voorval ervan aangeven bij de verzekeraar. De verzekeraar zal echter het niet eerbiedigen van deze termijn niet inroepen indien de verzekeringsnemer, de begunstigde of de verzekerde bewijst dat hij het schadegeval zo snel als enigszins mogelijk heeft aangegeven.

De aangifte zal uitdrukkelijk de volgende elementen vermelden: datum, uur, plaats, oorzaak, omstandigheden en mogelijke gevolgen van het schadegeval, naam en adres van de eventuele getuigen, alsmede in voorkomend geval de identiteit van de verbaliserende overheid en de refertes van haar dossier.

 

 

NAUWGEZETHEID

De verzekerde zal aantonen dat hij alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de gevolgen van een schadegeval gedekt door het huidige certificaat te vermijden of tot een minimum te beperken.

 

 

TERRORISME CLAUSULE

 

      De dekking van het contract is eveneens verworven voor schade die de Verzekerde oploopt ten gevolge van een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd bij artikel 2 van de wet van 01 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

      Deze dekking wordt toegekend conform de bepalingen en modaliteiten van hoger genoemde wet en binnen de perken van de wettelijke, reglementaire en / of  conventionele verzekerde bedragen vastgelegd in het verzekeringscontract.    

 

 

ALGEMENE UITSLUITINGEN

 

Desondanks alle feiten in tegenspraak in huidige polis dekt deze polis geen rechtstreekse of onrechtstreekse opgelopen verliezen en schaden voortvloeiend uit gebeurtenissen door of als gevolg van oorlog, invasie, daden door buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (met of zonder oorlogsverklaring) burgeroorlog, oproer, revolutie, opstand strijdmachten of onrechtmatige machten of inbeslagneming of nationalisatie of voedering of vernieling van de schaden aan het goed door of in opdracht van het even welke regering of openbare of plaatselijke overheidsinstallatie.

 

Huidige polis dekt geen:

 • verliezen of vernietiging of de schaden aan om het even welk willekeurig goed of om het even welk verlies of onkosten daaruit voortvloeiend of veroorzaakt door dezen, noch om het even welke onrechtstreekse schade.
 • alle verantwoordelijkheid, ongeacht de aard ervan, rechtstreekse schade.
 • ioniserende straling of besmetting door radioactiviteit door om het even welke kernbrandstof of nucleaire afval overgebleven uit de verbranding van kernbrandstof.
 • Radioactieve, giftige, ontploffing- of andere gevaarlijke eigenschappen van om het even welk ontplofbare kernwapens ( materiaal) of bestanddeel daarvan.

 

Worden steeds uitgesloten de schaden ten gevolgen van het beoefenen van golf als professionele.

 

 

KENNISGEVING

De contractuele betrekkingen tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar zullen geregeld worden door de Belgische Wet. Elk kennisgeving van een partij aan de andere dient te worden gedaan als volgt:

 • aan de verzekeringsnemer: op diens adres zoals dat het laatst werd gemeld aan de verzekeraar;
 • aan deze laatste: op diens sociale zetel te Brussel.